góra strony

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Shift + 1
 • Jak korzystać z BIP: Shift + 2
 • Menu Przedmiotowe: Shift + 3
 • Menu Podmiotowe: Shift + 4
 • Mapa Witryny: Shift + 5
 • Przejdź do treści strony: Shift + 6

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek (wzór ustawowy dostępny w urzędzie)

Do wglądu:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek 8.00- 16.30
 • wtorek -środa  8.00 - 14.30
 • czwartek- 8.00 -16-30
 • piątek 8.00 14.30

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, jeżeli zatrzymane prawo jazdy było ważne oraz w przypadku, jeżeli orzeczony zakaz trwał do 12 m-cy. W przypadku, jeżeli orzeczony zakaz trwał powyżej 12 m-cy, zwrot następuje po zaliczeniu egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje i ewentualnym dostarczeniem orzeczenia lekarskiego jeżeli  było ono wymagane wówczas  należy zgłosi się o profil kandydata na kierowcę (PKK)

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie lub odmowa wydania zatrzymanego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY

 • 10,00 zł - opłata skarbowa

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Kępno

38109011440000000014003615.

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

oraz 0,50zł opłaty ewidencyjnej za wydanie decyzji o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy opłatę należy uiścić  na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie 

 Bank Zachodni WBK S.A. I O/Kępno

62 1090 11440000 0001 0471 7389

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli zatrzymane prawo jazdy straciło ważność, w celu zwrotu prawa jazdy należy złożyć dokumenty jak w przypadku wymiany prawa jazdy. Wówczas termin załatwienia sprawy wydłuża się o czas produkcji prawa jazdy. Wniosek o wymianę prawa jazdy można złożyć po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z odbiorem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu (0-62) 7828-943

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r,o kierujących pojazdami (tj.Dz. U z 2015r. poz.155 z późn. zm)
 • rozporządzenie Ministra  Transportu ,Budownictwa i Gospodarki  Morskiej   z 31 lipca 2012r, w sprawie wydawania dokumentów stanowiących uprawnienia do kierowania pojazdami (DZ. U. z 2012r.poz 1005 z póź. zm)
 • rozporządzenie Ministra  Transportu ,Budownictwa i Gospodarki  z 11 stycznia 2013r,w sprawie wysokości opłat  za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz.U. z 2013r, poz. 83)
 • rozporządzenie Ministra  Transportu ,Budownictwa i Gospodarki  z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz 973)
 • rozporządzenie Ministra  Transportu ,Budownictwa i Gospodarki  Morskiej   z dnia 13 lipca 212 w sprawie egzaminowania osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r, poz. 995 z póź. zm.)

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2015-02-03

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08) [ 1 ]
Wniosek Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 759
14-11-04 11:15
Frączek Krzysztof
635.12KB

Redakcja strony: Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)Rejestr zmian strony

Drukuj Liczba odwiedzin: 5330

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl