Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Shift + 1
 • Jak korzystać z BIP: Shift + 2
 • Menu Przedmiotowe: Shift + 3
 • Menu Podmiotowe: Shift + 4
 • Mapa Witryny: Shift + 5
 • Przejdź do treści strony: Shift + 6
BIP

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

Dane teleadresowe

 • Adres: ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
 • Tel.: +48 62 782 99 00
 • WWW: www.zsp1kepno.cal.pl
 • e-mail:
 • Dyrektor: Zygmunt Nowacki

 • Wicedyrektor: Bogumiła Drobina
 • Wicedyrektor: Janusz Pruchnicki
 • Kierownik szkolenia praktycznego: Agnieszka Krysiak

Forma organizacyjno-prawna lub Status

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie wchodzą następujące typy szkół :

 • Liceum Ogólnokształcące nr II o 3 – letnim cyklu nauczania
 • Technikum nr 1 o 4 – letnim cyklu nauczania.
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, która kształci uczniów o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim na podbudowie programowej gimnazjum specjalnego w cyklu 2 – 3 letnim zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie uwzględniając program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki problemów młodzieży, a w szczególności :

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
 2. przygotowuje młodzież do życia w świecie ludzi dojrzałych pod względem wiedzy, umiejętności, współżycia i podejmowania decyzji,
 3. przygotowuje młodych ludzi do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności kierując się zapisami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wskazaniami wynikającymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Zasady zatrudnienia nauczyciela i innych pracowników określają:

 • ustawa Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do niej,
 • ustawa Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze do niego,
 • ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz.124 z późniejszymi zmianami).

Zasady funkcjonowania:

Wewnątrzszkolnym prawem Szkoły są zarządzenia jej Dyrektora, którym podlegają nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy, a także przepisy porządkowe, którym podlegają osoby znajdujące się na terenie Szkoły.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

SEKRETARIAT:

Jolanta Obalska – sekretarz szkolny.
Sekretariat czynny codziennie od 7.45 – 15.30
tel. kontaktowy: 62 78 29 900

KADRY:

mgr Halina Pasierkiewicz

czynne codziennie od 7.45 – 15.30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Mikołajczyk

czynne codziennie od 7.45 – 15.30

KSIĘGOWOŚĆ

Bakalarz Urszula, Stryjakiewicz Krystyna

czynne codziennie od 7.45 – 15.30

Harmonogram dyżurów dyrekcji szkoły:

 


  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacje nieudostępnione [ 1 ]
001.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 001.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 840
12-01-30 14:50
Jany Małgorzata
69.6KB

Redakcja strony: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w KępnieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3898

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl